صفحه اصلی > کتابخانه > اطلاعات پرسنل 

نام و نام خانوادگی : مهدیه دانشور

رشته تحصیلی :  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

سمت : مسئول کتابخانه دیجیتال

ایمیل : m.daneshvar@hums.ac.ir

تلفن : 07633710402