صفحه اصلی > کتابخانه > خط مشی 

خط مشی کتابخانه دیجیتال

مقدمه

 

خط مشی هر کتابخانه به منزله سندی است که به بسیاری از پرسش های مدیریتی یک کتابخانه در بلند مدت و کوتاه مدت پاسخ می دهد. یک مدیر کتابخانه همواره در شرایط تصمیم گیری قرار دارد و خط مشی کتابخانه می تواند پاسخ های روشنی را در بسیاری از موقعیت ها فراهم آورد. با در نظر گرفتن اینکه اهداف و خط مشی هر کتابخانه دیجیتال باید پیش از هر چیز در راستای اهداف و برنامه های سازمان متبوع خود باشد، خط مشی این کتابخانه نیز به منظور تبیین معیارها و اهداف تأمین منابع، دسترسی به منابع، ایجاد خدمات لازم برای تأمین نیازها و مدیریت کلان کتابخانه تدوین شده است، که بدین طریق کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 1386 آماده ارائه خدمات به کاربران شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان طبق خط مشی مذکور می باشد.