صفحه اصلی > کتابخانه 

نام و نام خانوادگی : مهدیه دانشور

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: مسئول کتابخانه دیجیتال

ایمیل: m.daneshvar@hums.ac.ir

تلفن : 07633710402