صفحه اصلی > کتابخانه > ماموریت 

 

مأموریت کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در راستای تقویت آموزش، پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی الکترونیکی فعالیت می کند و اهم مأموریت آن به شرح ذیل می باشد:

1-     پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشگاه

2-     همگام نمودن منابع و خدمات الکترونیکی با تحولات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشگاهی

3-     تأمین و تقویت مناسبترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه

4-     ارائه بهترین خدمات ممکن از جهت بهنگام بودن، دقیق بودن و کامل بودن به تمام کاربران

5-     بکارگیری رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی

6-      فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه

7-     ارائه خدمات گوناگون از جماه خدمات آموزش سواد اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات، مهارتهای اطاع یابی و انتشارات به منظور توانمند ساختن اعضای هیأت علمی و دانشجویان در برآوردن نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی خود و تولید علم

8-     گسترش کمی و کیفی پیگاههای الکترونیکی جدید در حوزه های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و ...